ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการบูรณาการเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ ทสม. จังหวัดหนองคาย
2. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
4. จัดอบรมเรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียนในหัวข้อ “ห้องเรียนวิทย์ พิชิตขยะ"
5. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
6. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ อปท. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับจังหวัด (Green City)
7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
8. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (โครงการต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2558 – 2562
9. ขับเคลื่อนและสนันสนุนโรงแรมในจังหวัดหนองคายให้เข้าร่วม กรีนโฮเทล (Green Hotel)ปี 2561
10. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประจำปี
11. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
12. โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562